دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدحسن   وحیدنیا

پست الکترونیکی : mhvahidnia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران-نقشه برداری (GIS)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه GIS

محمدحسن وحیدنیا

محمدحسن وحیدنیا

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^